A A A

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami podatkowymi, Właściciel powierzchni reklamowej ma prawo do opodatkowania swoich przychodów w formie ryczałtu pod warunkiem, że nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej. Decyzję tą potwierdziła Izba Skarbowa

w Katowicach. Dyrektor tejże Izby Skarbowej określił, że osoby fizycznej nie prowadzące działalności gospodarczej ale uzyskujące przychód z wynajmu, podnajmu tablicy reklamowej mogą rozliczać się z Urzędem Skarbowym w postaci ryczałtu od tzw. przychodów ewidencjonowanych. Dyrektor Izby powołał się na art. 2 ust. 1a ustawy z dnia 20 listopada 1998r. Zgodnie z obowiązującą w Polsce skalą podatkową podatnik nie prowadzący działalności gospodarczej może opodatkować przychód z tytułu najmu tablicy reklamowej w wysokości 8,5%. Należy pamiętać, że górna granica kwotowa, określona w przepisach podatkowych wynosi 4.000 Euro. Powyżej tej kwoty podatnik ma obowiązek rozliczyć podatek w wysokości 20%. Podatnik na własną rękę oblicza kwotę podatku i odprowadza go na rachunek Urzędu Skarbowego do 20-go dnia każdego miesiąca.